Valplattformen!

Gemensam trygghet – individens frihet – en hållbar värld
Vänsterpartiets valplattform 2010
FÖRBÄTTRA, BYGG UT, TÄNK NYTT
Sverige är på många sätt ett bra land att bo i – för de allra flesta. Den gemensamma välfärden är väl utbyggd i en internationell jämförelse och fungerar ofta bra. Förhållandevis många deltar i det demokratiska systemet och organisationslivet är starkt. Jämställdheten mellan kvinnor och män har tagit viktiga steg framåt. Vi har ett starkt näringsliv som producerar allt effektivare. Forskningen är i världsklass på många områden. Utbildningsnivån är hög. I genomsnitt blir vi friskare och lever allt längre.
Men det är inte självklart att det alltid kommer att vara så.
Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten har stigit till katastrofala nivåer samtidigt som allt fler slits ut i ett allt tuffare arbetsliv. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva på. Vi ser hur ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt. Men också arbetarrörelsen och vänstersidan i politiken måste vara självkritisk. Vi har försvarat välfärden och folkrörelsernas inflytande, men gjort alltför lite för att förbättra, bygga ut och tänka nytt.
Det är hög tid för det nu. Vi tror på människors vilja att vara med och forma det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar. Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och hur det ska förändras.
Om fyra år vill vi att Sverige ska vara ett mer demokratiskt, mer jämlikt och mer jämställt land än det är idag. Arbetslösheten ska ha minskat kraftigt och löntagarnas villkor och inflytande i arbetslivet ska ha förbättrats. Vi ska ha tagit stora och viktiga steg för att möta klimathotet. Vi ska respektera den personliga integriteten. Om fyra år ska Sverige vara ett mer demokratiskt samhälle.
I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner.
Vi vill föra en utrikes och säkerhetspolitik för rättvisa. Sverige ska därför vara alliansfritt och vara en aktiv förespråkare för internationell solidaritet. Vi ska stå upp för folkrätten och vara en röst mot krig, ockupation och förtryck. Detta innebär bland annat att Sverige snarast tar hem trupperna från Afghanistan.
Allt kan inte ändras genast. Svåra uppgifter tar tid. Men det blir aldrig klart om vi inte börjar!
Vänsterpartiet vill att vi, när nästa mandatperiod är slut, ska kunna säga att vi återerövrat tron på framtiden och på vår gemensamma förmåga att bygga ett gott och rättvist samhälle där alla får plats och var och en har frihet att utvecklas.
Det är om det Vänsterpartiets valplattform handlar och det är för det vi vill ha ditt stöd.
BYT REGERING – BYT POLITIK
Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som gjort vårt samhälle kallare och mer orättvist. I förra valrörelsen pratade högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det viktigaste. Nu regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått rekordnivåer. Hundratusentals människor hindras från att bidra till den ekonomiska utvecklingen. När färre arbetar innebär det att vi alla blir fattigare. De som fortfarande har jobb får en svagare position i förhållande till arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. Arbetsförhållanden försämras. Klyftorna ökar i samhället.
Högerregeringen har från första dagen prioriterat sänkta skatter till dem som har mest, angripit vår fackliga organisering och skyfflat över den gemensamma välfärdens resurser till privata vinstintressen. Regeringens passivitet inför den internationella finanskrisen är ett avgörande skäl till att vi fått massarbetslöshet. Samtidigt har a-kassorna och försäkringskassan körts i botten. Tiotusentals människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring. Ersättningsnivåerna har urholkats och sjuka tvingas ut i arbetslöshet. Detta är destruktivt för samhället och förnedrande för den enskilde. Arbetslöshets-försäkringen har urholkats genom regeringens regeländringar och avgifterna har höjts kraftigt för flertalet, vilket har lett till att många lämnat försäkringen. Detta har varit en medveten politik från regeringen. Det är en oansvarig och arrogant politik.
Vänsterpartiet är berett att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet.
En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade målet i den ekonomiska politiken.
En rödgrön regering måste föra en politik som minskar de ekonomiska och sociala klyftorna och ökar jämställdheten mellan kvinnor och män på livets alla områden.
En rödgrön regering måste återupprätta gemensamma och solidariska social-försäkringar. Sjuka behöver sjukvård och rehabilitering för att komma i arbete. Sjukförsäkringens uppgift ska åter bli att försörja människor som under sjukdom eller vid skada inte kan arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen ska återupprättas och reformeras så att den blir en fungerande försäkring vid arbetslöshet. Avgifterna till försäkringen ska sänkas och fördelas solidariskt mellan a-kassorna.
En rödgrön regering måste förbinda sig att bygga ut den gemensamma välfärden – inte sälja ut eller försämra den.
En rödgrön regering måste ta klimatutmaningen på allvar, kraftfullt verka för att ekosystemen inte förstörs och investera i framtidens hållbara jobb. Under mandatperioden måste vi inleda en storskalig omställning av vårt samhälle i en ekologiskt hållbar riktning. Klimatförändringarna handlar framförallt om global rättvisa vilket kräver ett ökat internationellt ansvarstagande.
Vänsterpartiet vill förändra. Vi är beredda att samarbeta och kompromissa – men vi är inte intresserade av regeringsmakt om det inte innebär en politik för ökad rättvisa och välfärd. Vi är övertygade om att förändring är möjlig. Därför söker vi i valet stöd för ett starkt Vänsterparti i en rödgrön regering.
VÄNSTERN VISAR VÄGEN
Att byta regering är nödvändigt men långt ifrån tillräckligt för att få mer vänster-politik och rejäl förändring. En ny regering måste också hålla fast vid sina visioner och ständigt arbeta för att hitta fler och bättre vägar mot dessa. Att föra en öppen dialog med medborgare och sociala rörelser är avgörande för att inte tappa färdriktning.
Vänsterpartiet är det enda feministiska och socialistiska partiet. Vi står längst fram i kampen för välfärd, integritet och trygghet. Vänsterpartiet står för förändring och valet handlar om vilket samhälle vi ska ha, om vi ska utjämna skillnader eller förstärka dem. Ett starkt vänsterparti är en garant för en politik som förenar rättvisa och solidaritet med ekologiskt förhållningssätt. Vi säger att tillsammans kan vi förändra.
1. Framtidens jobb, framtidens välfärd
Utveckling och förändring kräver att vi satsar nu för att det ska ske något i framtiden. Mycket av vår välfärd och vårt välstånd idag är ett resultat av kloka investeringar tidigare. Det är nu vi måste investera i framtidens industri, välfärd och infrastruktur för att utveckla samhället och möta klimathotet. Det är dessutom det bästa sättet att skapa fler och bättre jobb.
- Utbildning för framtiden: Samhället och arbetslivet blir allt mer komplext och föränderligt. Istället för en ökad segregering och elitisering av skolan och utbildningsväsendet vill vi satsa på bättre och bredare utbildnings-möjligheter för alla. Vi vill ha en skola som ger alla barn breda kunskaper för att kunna delta i samhälls- och arbetslivet. Ett brett utbud av Komvux- och folkhögskoleutbildningar ska ge alla chansen att lära om och lära nytt. Fler ska också ges möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Studiemedlen måste höjas, så att ingen behöver avstå en utbildning av ekonomiska skäl. Kvaliteten både i yrkesutbildningarna och de akademiska programmen måste höjas och kontakterna mellan utbildning och arbetsliv måste utvecklas och förbättras.
- Fler jobb, bättre jobb: Framtidens jobb måste anpassas till människorna som ska jobba. Anställdas bästa möjligheter att kunna påverka sina villkor på jobbet är genom att organisera sig i fackföreningar. Det viktigaste för att fackföreningarna ska bli starka är kollektivavtal och möjligheten att ge kollektivavtalen ett bra innehåll. Därför är det av vikt att strejk- och konflikträtten och arbetsrätten åter stärks. Lagen om anställningsskydd, LAS, behöver snabbt repareras genom att vi täpper till möjligheten att kringgå rätten till återanställning genom att hyra in personal från bemanningsföretag.
- Nystart i välfärden: Vi vill bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Vi tror inte att människor helst vill välja vilket företag som ska tjäna pengar på oss när vi behöver vård eller omsorg. Vi tror att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem. Det är målet med vår välfärdspolitik – inte privata vinster. Dessutom vill vi öka den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i vårdens planering och så vidare. Men också de anställdas villkor måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det ska märkas!
2. Jämställdhet på riktigt
Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter arbetet hemma med matlagning, städning och disk. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla kvinnor. De här orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli jämställt på riktigt.
- Rätt till fasta jobb på heltid: Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens parter kan komma till skott för rätt till heltid, är vi beredda at lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet. Vikariat, timanställningar och andra visstidsanställningar har gjort arbetsmarkanden allt otryggare, framför allt i yrken där många kvinnor arbetar. Vi anser att tillsvidareanställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaravgiften bör differentieras så att visstidsanställningar blir dyrare för arbetsgivarna än fasta jobb. I förlängningen vill Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Något som främst kommer att gynna arbetare i välfärdssektorn. Självklart ska denna förändring ske med en likalönsprincip på samma sätt som alla förändringar inom arbetsmarknaden.
- Rätt till förskola. En väl fungerande barnomsorg med låga avgifter är i första hand till för barnen, men är också en av nycklarna till ett jämställt samhälle. Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på kvällar, helger och nätter, liksom att barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa.
- Dela lika på föräldraförsäkringen: Både kvinnor och män är föräldrar, men det är fortfarande kvinnor som förväntas ta ut nästan hela föräldraledigheten. Det leder till diskriminering i arbetslivet av kvinnor, och upprätthåller den ojämna fördelningen av hemarbetet. Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.
- Stjärnfamilj som norm istället för kärnfamilj: Vi driver en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning.
3. Rätten att få vara privat
Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.
- Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att begära ut personlig information om människors Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och musik.
-  Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet.
-  Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrollera och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.
4. Dags för klimaträttvisa
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Det är de rika länderna som smutsar ned mest, men de fattigaste drabbas. När man analyserar vem som orsakar utsläppen framträder ett tydligt klass- och köns¬mönster. Lösningen måste bygga på klimaträttvisa. Vänsterpartiet kommer att verka för ett kraftfullt klimatbistånd vid sidan av den ordinarie biståndsbudgeten. Vi kommer också att verka för att finna nya finansieringskällor till dem som drabbas värst, såsom avgifter på flyg- och sjötrafik, oljeutvinning och utsläppshandeln.
- Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Sverige måste ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen. Det kräver gemensamma investeringar och målinriktad omställning av hela samhället. Det är samtidigt en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i Sverige. Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt projekt för att bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i kollektivtrafiken och klimatanpassa bostäder. Det är ett projekt som involverar hela samhället: från statliga myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare och miljöforskare.
- Grön energiomställning: Kärnkraft, kol och andra fossila energikällor ska fasas ut och ersättas med kraftfulla investeringar i förnyelsebar energi. Gemensamt ägda företag, som Vattenfall, ska vara pådrivande i detta arbete. Vattenfall ska ställas om till att vara ledande i Europa i klimatomställningen.
- Skydda den biologiska mångfalden: Antalet växt- och djurarter minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Det krävs därför kraftfulla åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Vi måste bland annat fånga fisk på ett hållbart sätt, se till att våra rovdjur som varg får livskraftiga stammar och skydda våra stränder från ytterligare onödig exploatering. Ekosystemen och människan måste ses som en helhet.
Kom med
Den 19 september bestämmer du och andra medborgare vilka som ska sitta i riksdagen och därmed vilka som ska bilda regering. Vi hoppas och tror på ett starkt stöd för Vänsterpartiet och en bred majoritet för en ny, rödgrön regering. Men vi förväntar oss mer av dig än din valsedel. Vi vill höra din röst i en valdebatt som handlar om vilket Sverige vi vill leva i, om vilken kurs vi ska ta. Vi vill att du ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens frihet. I valet 2010 tar vi det första steget. Tillsammans.

3 kommentarer till “Valplattform”

Micke vK, presidiemedhjälpare skriver:

Observera att detta är en preliminär version. Texten kan komma att behandlas språkligt, och ska också stämmas av igen mot protokollet så att det inte smugit sig in några fel.

 • Pavlos Xanthopoulos skriver:

  Jag kan bara tolka vänsteralliansens dånande tystnad i denna stora princip och moralfråga som någon sorts perverterad politisk smartness. De måste tro att en majoritet av svenska folket vill ha ”våra pojkar” kvar i kriget och att man alltså skulle förlora röster i det kommande valet på krav om ett slut på det olyckliga svenska krigsäventyret.

  Frågan om liv och död och svensk trupp under amerikanskt befäl i ett misslyckat kolonialkrig i Centralasien blir alltså en mindre fråga än röstmaximering i valet?

  Det är ingen hedervärd politisk hållning. För om man vill vinna ett val på att dölja sina politiska uppfattningar så blir alla partier samma sorts grå katter i mörkret. Och vad är då en valseger värd? Det man kämpade för i valrörelsen var då varken idéer eller politiska visioner utan enbart makten. En sådan hållning undergräver demokratin.

  Jan Guillou

 • Jan Guillou ! Jag var på kongressen! Ombud för Dalarna. Jag röstade för att vi skulle få en socialistisk syn på miljö och klimatfrågan. Debatten om Afganistan och ”våra” trupper debatterades livligt! Beslutet är ju och har alltid varit. Våra trupper skall bort från detts smutsiga krig! Valplattformen kan läsas som man vill, men frågan om detta krigs vara eller inte vara är inget nyhet vad Vänsterpartiet tycker! Det visste du! Varför ifrågasatte du det? Du vet mycket väl hur resan fram till dags datum har varit för vänstern hittills så jag känner faktiskt att det finns en chans. Valplattformen kan inte bli en uppslagsbok i vad som inte kom med och inte. Debattera gärna med mig om vad som saknas! Jag är en stor beundrare av vad du gör, men ibland går det lite för fort.

 • Trackbacks/Pingbacks

  1. Valplattformen antagen - [...] http://kongress2010.vansterpartiet.se/valplattform/ [...]
  2. Politikerbloggen » KONGRESSEN Vänstern enades om valplattform - [...] Hela valplattformen hittar ni HÄR. [...]
  3. Sundbybergsvänstern brinner för miljöfrågor - [...] Den antagna valplattformen hittar du här! [...]

  Powered by WP Hashcash

  Vänstertwitter

  Twitter Logo
  Refresh
  thaherthaher: 5 politiska fångar avrättade i Iran. http://bit.ly/9Ik9T2 #IranElection
  1 day ago
  egonfridegonfrid: Trött, nöjd och laddad efter V:s kongress i helgen. Nu rullar valarbetet vidare, idag i Filipstad i morgon i Örebro. Allas rätt till bostad!
  1 day ago
  jennylinpjennylinp: den grafiska profilen på #agenda - jag trodde anna h höll i ett fyra-i-rad-spel.
  2 days ago
  view more »

  #vkongress #vbeslut

  Twitter Logo
  Refresh
  thaherthaher: RT @annaherdy: En intressant reflektion av kongressen, historien och vikten av världsparlament.. http://tinyurl.com/2vvat36 #vkongress #gubbe #fail
  1 day ago
  thaherthaher: RT @DjurensRatt: Djurens Rätt hyllar och gillar V:s vegobeslut! http://bit.ly/9yeeut #vkongress
  1 day ago
  MadokaVittraMadokaVittra: RT @DjurensRatt: Djurens Rätt hyllar och gillar V:s vegobeslut! http://bit.ly/9yeeut #vkongress
  1 day ago
  mammapolitikmammapolitik: Så sover alla tjejer i sina egna sängar och jag har lärt mig massor om twitter #vkongress
  1 day ago
  DjurensRattDjurensRatt: RT @rossa_d: På partiets arrangemang ska maten som serveras vara vegetarisk. #vkongress
  1 day ago
  view more »

  Nyhetsbrev från Vänsterns klimatnätverk!


  Nyhetsbrev Vänsterns klimatnätverk: Rödgröna riksdagsmotioner om klimat och miljö

  Innehåll:
  1. Rödgrönt nej till ny kärnkraft
  2. Ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsindustrin
  3. Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen
  4. Förslag för mer miljö- och klimatanpassat fiske
  5. Skärpning av miljömålssystemet

  1. Rödgrönt nej till ny kärnkraft
  De rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har gjort en gemensam riksdagsmotion m.a.a. regeringens proposition om generationsskifte för den svenska kärnkraften. Regeringens proposition innebär bl.a. att förbudet mot att upprätta nya reaktorer i Sverige avskaffas. Enligt regeringens förslag ska tio nya reaktorer kunna byggas. Regeringen föreslår att lagen om kärnkraftens avveckling avskaffas. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2010. De rödgröna partierna motsätter sig regeringens förslag att avskaffa avvecklingslagen och förbudet mot nybyggnation i lagen om kärnteknisk verksamhet.
  Länk till den rödgröna riksdagsmotionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02N15

  2. Ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsindustrin
  Regeringens proposition innebär bl.a. att det införs ett s.k. obegränsat ansvar för innehavare av kärntekniska anläggningar och att innehavare av kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp till 1 200 miljoner euro.
  De rödgröna partierna anser att inriktningen i politiken måste vara att kärnkraften vid en olycka ska stå för sina egna kostnader. Därför bör det ansvarsbelopp som staten ställer krav på så långt som möjligt utgå från de verkliga kostnader som kan orsakas. I Tyskland ställer staten krav på säkerheter som är dubbelt så höga som vad regeringen föreslår, 2 500 miljoner euro. I Tyskland har även ett särskilt solidaritetsavtal ingåtts mellan alla ägarbolagen inom den tyska kärnkraftsindustrin. Det finns därför enligt de rödgröna skäl att närmare studera hur övriga europeiska länder, inte minst Tyskland valt att säkerställa ett obegränsat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor. De rödgröna partierna säger ja regeringens förslag att höja skadeståndsansvaret till 1 200 miljoner euro, men anser att att frågan om kärnkraftens obegränsade skadeståndsansvar och ansvarsbelopp bör bli föremål för ytterligare översyn.
  Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02C18

  3. Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen
  Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill förtydliga uppdraget för Vattenfall. Vi vill att Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet och pådrivande i energiomställningen i Sverige och Europa, dvs. på alla de marknader där Vattenfall är verksamt. Det gäller även relevanta dotterbolag. För oss inom det rödgröna samarbetet är det självklart att Vattenfall ska kvarstå i helstatlig ägo, och vara ett modernt, affärsmässigt drivet och framåtsyftande bolag. Vattenfall ska öka sina investeringar i förnybar energiproduktion och inte bygga nya kärn- eller kolkraftverk. Vi vill att Vattenfall ska vara en aktiv part i arbetet för ökad energieffektivisering och att bolaget kontinuerligt minskar utsläppen av växthusgaser. Visionen är att Vattenfalls energiförsörjning helt ska basera sig på förnybar energi. Vattenfall ska vidare enligt vår mening vara en strategisk partner till basindustrin och bör, inom ramen för EU:s statsstödsregler och miljömässiga krav, möjliggöra konkurrenskraftiga priser för den svenska elintensiva industrin. Detta bör återspeglas i uppdraget för Vattenfall.
  Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02N18

  4. Förslag för mer miljö- och klimatanpassat fiske
  Med anledning av regeringens skrivelse "Redovisning av fiskeripolitiska insatser" har de rödgröna partierna skrivit en riksdagsmotion om frågan. Bl.a. föreslås avskaffad skattebefrielse för fartygsbränsle och en minskad och energisnål fiskeflotta. Detta är viktigt ur klimatsynpunkt då yrkesfiskarnas subventioner i form av befrielse från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt minskar incitamenten för att använda mer energisnåla motorer och fiskemetoder. Enligt Riksrevisionen har bränslesubventionerna bidragit till att fiskenäringen i dag ligger på tredje plats när det gäller koldioxidutsläpp i förhållande till branschens storlek. I den rödgröna motionen föreslås även att beslut om fiskekvoter  obestridligen ska vara baserade på vetenskapliga bedömningar och att Sverige bör agera för att avveckla EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer och i stället ersätta det med biståndssamarbete.
  Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02MJ3

  5. Skärpning av miljömålssystemet
  Regeringens miljömålsproposition försvagar miljömålsarbetet allvarligt. De rödgröna partierna lägger istället gemensamma förslag för att skärpa upp miljömålssystemet. Förslagen innebär bl.a. ett nytt generationsmål: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, samtidigt som svensk miljö- och hälsopåverkan i andra länder minskar.” Vi säger nej till att avvecka Miljömålsrådet. Vi säger även nej till regeringens förslag att ändra bedömningsgrunden för när ett mål ska anses uppnått. Istället för att  utgå ifrån tillståndet i miljön vill regeringen att ett mål anses vara nått om ”förutsättningar för att nå” tillståndet i miljön finns.
  Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02MJ6

  ---------------------------------------------

  Klimatlyfft ger jobb! Del 4.

  Fler och bättre kollektiva resor!

  Vår politik skall se till att kvinnor och män har bra kommunikationer, samtidigt som trafikens miljöproblem med klimatförändringar, hälsoproblem och buller minskar!

  Vänsterpartiet satsar därför på en utbyggd, tillgänglig, prisvärd och väl fungerande kollektivtrafik för alla ! Vi vill införa statsbidrag för att stärka den lokala och regionala kollektivtrafiken, bygga fler lokala spår och spårfordon, samt införa ett skattesystem som gynnar ett kollektivt resande!

  Vi föreslår även stimulanser som gynnar busstrafik och BRT-system (snabbussar), samt ett fullskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik, s.k klimattaxa !

  Detta är miljösocialism på en bra nivå!

  Klimatlyfft ger jobb! Del 3.

  Stoppa tågkrånglet och öka tågkapaciteten!

  Allt för många människor är dagligen drabbade av tågförseningar, samtidigt som miljö och klimathote,t kräver fler och bättre tågresor!

  Vänstern vill minska tågförseningarna med 50 %, genom att kraftigt höja anslaget för banunderhåll.

  Genom att höja investeringsnivån med 80% för tågtrafiken, vill vi rusta upp gamla spår och bygga nya, för att öka kapaciteten, med minst 50% för persorn och godstrafiken! 

  Ja, kolektivtrafiken måste få tillbaka sin status, när det gäller våra resvanor.

  Bort med alla konstiga anledningar till att tågen intte kommer i tid. Se nu i vinter, det har väl för bövelen, varit vinter förr om åren!
   Men det blir så när personalpolitiken, inte fungerar inom SJ. Indragningar, kostnadsbesparingar och missriktade rationaliseringar, in absurdum.

   Vi måste ha en, "folkets", järnväg!  Klimatlyfft ger jobb! Del 2.

  Klimatlyft bostäderna och halvera energinotan !

  Genom satsningar och stöd, kan klimatpåverkan från våra bostäder minska!

  Vi vill införa ett nytt investeringsstöd för nya hyresrätter, som följer gällande miljönormer, samt satsa på klimatsmarta renoveringar  för miljonprogrammet. Vi vill också ha, klimatsmarta hus, som norm, för nybyggnationer av flerbostadshus, senast 2012.

   Vi vill behålla stödet för konvertering, från, direktverkande el! Ett ROT-avdrag, med klimatprofil, för att underlätta energieffektiviseringar, föreslår vi också.

  Detta handlar om att vanliga människor och arbetare skall kunna bo, i miljömässigt bra bostäder. Det skall inte vara en fråga för kapitalet och näringslivet, vem som skall bo bra! Det är allas rätt att bo i en bostad med bra miljöstandard.

  Det börjar hända något....! 

  Klimatlyfft ger jobb! Del 1.

  Vänsterpartiet har ett förslag på ett flerårigt projekt för klimat och sysselsättning!

  För oss miljösocialister är valet enkelt! Satsar vi inte idag, kommer det inte bara att resultera i enorma kostnader, i morgon, utan även i katastrofala miljöproblem och humnitära konsekvenser.

  Investeringar som ger jobb på kort sikt! En svens vindkraftindustri!

  Vi ser stora möjligheter för Sverige att bli framgångsrikt, inom vindkraftindustrin. Vi vill därför starta ett branchprogram för vindkraftsindustrin, samt stärka vindpilotstödet, för marknadsintroduktion av storskalig vindkraft!
  Det behövs även ett nytt och kompletterande stöd för havsbaserad vindkraft. Vi ifrågasätter att vindkraftskooperativens försäljning av el till andelsägare, skall beläggas med undantagsskatt! Handläggningstiderna för utbyggnad av vindkraft bör förkortas!

  Se där, en inledning på miljökampen för ett fossilfritt Sverige!

  Jag återkommer med ett nytt inlägg imorgon, om hur vi skall fortsätta kampen för ett KLIMATLYFT.

  Allt har sin början efter en krach!

  Att vara utan dator, är som att vara utan sin hand och hjärna ! Tack Penny!

  Dagarna har gått utan att livet har fungerat som det skall! Att uptäcka att man är så beroende av att komunicera med andra människor är positivt. Hjärnan blir tom , om den inte används! Alltså, skall jag flitgit blogga med er läsare och ni hjälper mig att utveckla min hjärna!

  Den här bloggen blir vad vi gör den till! Jag är en röd miljösocialist som angagerar mig i mycket, som handlar om våra liv och vardagar runt ikring oss. Vi blir påverkade av vår omgivnings, låtande och görande. Just nu, är det "De nya moderaterna" som skapar oreda i tillvaron. Alltid är det något djävulskap de hittar på! Och tyvärr så måste jag förhålla mig till vad de gör, efter som de har regeringsmakten, tillsammans med några andra småpartier.

  Att vara miljösocialist, är att sätta miljösperspektiv på allt som händer i vår vardag. Maten, kaffet och disken. Resan till jobbet. Arbetet eller arbetslösheten. Kolla på OS och senare krypa till kojs. Allt detta kan väl vara vardagsrutiner. Men har du någonsin tänkt att det går att göra sin vardag mera miljömässig?

  Maten är väl ekologisk? Kaffet är ECO och kravmärkt? Resan är samåkt eller kanske du tog cykeln? Du diskar väl med kravmärkt diskmedel? På jobbet kräver du väll att det finns en väl fungerande arbetsmiljö och att arbetsgivaren har en plan för det goda arbetet. Din TV är en lågenrgiaparat? Dina lakan i sängen är väl av kravmärkt bomull?

  Väl mött till nästa inlägg!  

      
  Till startsidan