Nyhetsbrev från Vänsterns klimatnätverk!


Nyhetsbrev Vänsterns klimatnätverk: Rödgröna riksdagsmotioner om klimat och miljö

Innehåll:
1. Rödgrönt nej till ny kärnkraft
2. Ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsindustrin
3. Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen
4. Förslag för mer miljö- och klimatanpassat fiske
5. Skärpning av miljömålssystemet

1. Rödgrönt nej till ny kärnkraft
De rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har gjort en gemensam riksdagsmotion m.a.a. regeringens proposition om generationsskifte för den svenska kärnkraften. Regeringens proposition innebär bl.a. att förbudet mot att upprätta nya reaktorer i Sverige avskaffas. Enligt regeringens förslag ska tio nya reaktorer kunna byggas. Regeringen föreslår att lagen om kärnkraftens avveckling avskaffas. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2010. De rödgröna partierna motsätter sig regeringens förslag att avskaffa avvecklingslagen och förbudet mot nybyggnation i lagen om kärnteknisk verksamhet.
Länk till den rödgröna riksdagsmotionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02N15

2. Ökat skadeståndsansvar för kärnkraftsindustrin
Regeringens proposition innebär bl.a. att det införs ett s.k. obegränsat ansvar för innehavare av kärntekniska anläggningar och att innehavare av kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp till 1 200 miljoner euro.
De rödgröna partierna anser att inriktningen i politiken måste vara att kärnkraften vid en olycka ska stå för sina egna kostnader. Därför bör det ansvarsbelopp som staten ställer krav på så långt som möjligt utgå från de verkliga kostnader som kan orsakas. I Tyskland ställer staten krav på säkerheter som är dubbelt så höga som vad regeringen föreslår, 2 500 miljoner euro. I Tyskland har även ett särskilt solidaritetsavtal ingåtts mellan alla ägarbolagen inom den tyska kärnkraftsindustrin. Det finns därför enligt de rödgröna skäl att närmare studera hur övriga europeiska länder, inte minst Tyskland valt att säkerställa ett obegränsat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor. De rödgröna partierna säger ja regeringens förslag att höja skadeståndsansvaret till 1 200 miljoner euro, men anser att att frågan om kärnkraftens obegränsade skadeståndsansvar och ansvarsbelopp bör bli föremål för ytterligare översyn.
Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02C18

3. Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill förtydliga uppdraget för Vattenfall. Vi vill att Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet och pådrivande i energiomställningen i Sverige och Europa, dvs. på alla de marknader där Vattenfall är verksamt. Det gäller även relevanta dotterbolag. För oss inom det rödgröna samarbetet är det självklart att Vattenfall ska kvarstå i helstatlig ägo, och vara ett modernt, affärsmässigt drivet och framåtsyftande bolag. Vattenfall ska öka sina investeringar i förnybar energiproduktion och inte bygga nya kärn- eller kolkraftverk. Vi vill att Vattenfall ska vara en aktiv part i arbetet för ökad energieffektivisering och att bolaget kontinuerligt minskar utsläppen av växthusgaser. Visionen är att Vattenfalls energiförsörjning helt ska basera sig på förnybar energi. Vattenfall ska vidare enligt vår mening vara en strategisk partner till basindustrin och bör, inom ramen för EU:s statsstödsregler och miljömässiga krav, möjliggöra konkurrenskraftiga priser för den svenska elintensiva industrin. Detta bör återspeglas i uppdraget för Vattenfall.
Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02N18

4. Förslag för mer miljö- och klimatanpassat fiske
Med anledning av regeringens skrivelse "Redovisning av fiskeripolitiska insatser" har de rödgröna partierna skrivit en riksdagsmotion om frågan. Bl.a. föreslås avskaffad skattebefrielse för fartygsbränsle och en minskad och energisnål fiskeflotta. Detta är viktigt ur klimatsynpunkt då yrkesfiskarnas subventioner i form av befrielse från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt minskar incitamenten för att använda mer energisnåla motorer och fiskemetoder. Enligt Riksrevisionen har bränslesubventionerna bidragit till att fiskenäringen i dag ligger på tredje plats när det gäller koldioxidutsläpp i förhållande till branschens storlek. I den rödgröna motionen föreslås även att beslut om fiskekvoter  obestridligen ska vara baserade på vetenskapliga bedömningar och att Sverige bör agera för att avveckla EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer och i stället ersätta det med biståndssamarbete.
Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02MJ3

5. Skärpning av miljömålssystemet
Regeringens miljömålsproposition försvagar miljömålsarbetet allvarligt. De rödgröna partierna lägger istället gemensamma förslag för att skärpa upp miljömålssystemet. Förslagen innebär bl.a. ett nytt generationsmål: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, samtidigt som svensk miljö- och hälsopåverkan i andra länder minskar.” Vi säger nej till att avvecka Miljömålsrådet. Vi säger även nej till regeringens förslag att ändra bedömningsgrunden för när ett mål ska anses uppnått. Istället för att  utgå ifrån tillståndet i miljön vill regeringen att ett mål anses vara nått om ”förutsättningar för att nå” tillståndet i miljön finns.
Länk till den rödgröna motionen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02MJ6

---------------------------------------------

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
Till startsidan